Din rätt att sprida information och uttrycka dig

När vi i början på mars var på Väla köpcentrum utanför Helsingborg och delade ut flygblad, dök det snabbt upp en man som upprört förklarade att här fick vi minsann inte lappa några bilar, det skulle bli polisanmälan och en faktura skulle skickas till oss för nedskräpning. Väktare tillkallades, som krävde ett flygblad för vidare rapportering till sin chef. De försvann sedan från platsen. Vi spelade in en video om detta:

Det kan kännas obehagligt att bli konfronterad och hotad med polisanmälan, därför har vi här sammanställt vad exakt som gäller när man sprider information, så de som gör det vet att vi har alla rättigheter på vår sida. På slutet av artikeln gör vi en sammanfattning med en punktlista. Men först de lagar som behandlar detta.

Tryckfrihetsförordningen

Tryckfrihetsförordningen är en grundlag som innebär (1 Kap. 1 §) ”frihet för var och en att i tryckt skrift uttrycka tankar, åsikter och känslor samt att offentliggöra allmänna handlingar och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.” i 6 Kap. 1 § står även ”Varje fysisk och juridisk person har rätt att själv eller med hjälp av andra sprida tryckta skrifter.” En tryckt skrift definieras som tryckt när den är utgiven, dvs har spridits på något sätt i Sverige (1 Kap. 3 §). Flygblad klassificeras även som tillfällighetstryck och behöver därför inte innehålla uppgifter om tryckningen i sig (ort och årtal).

Offentlig plats

En offentlig plats definieras enligt Ordningslagen, och inom detta område är det enda krav som ställs att du inte stör allmän ordning eller säkerhet och inte skräpar ner.

Med offentlig plats enligt denna lag (1 kap. 2 §) avses

  1. allmänna vägar,
  2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
  3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- verksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
  4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.

I en offentlig plats ingår allmän plats, vilket enligt Plan- och bygglagen definieras som ”en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.” Parkeringsplatser ingår i detta, oavsett om marken är i privat eller allmän ägo.

Större gallerior anses även dessa vara en offentlig plats enligt fjärde punkten, se ytterligare detaljer här.

Samhällsinformation

Information från stat, kommun, kyrka och politiska partier klassas som samhällsinformation eftersom man anser att den faller in under ovanstående tryckfrihetsförordning. Detta till skillnad från marknadsföring och reklam, som är ägnad att främja avsättningen av och tillgången till produkter eller tjänster i näringsverksamhet. (3 § marknadsföringslagen)

Det är möjligt att lappa reklam på bilar inte är tillåtet på vissa parkeringsplatser, och även att inte dela ut reklam i gallerior, men eftersom informationen inte har något kommersiellt syfte, det är ren samhällsinformation och därmed grundlagsskyddat, spelar det ingen roll.

Uppdatering: Kalmar kommun har bekräftat med sina jurister att papper som sätts på vindrutan på en bil betraktas som bilägarens egendom.

Yttrandefrihet

Yttrandefrihet anses vara en av förutsättningarna för ett demokratiskt statsskick, och finns överst i den mest grundläggande av Sveriges lagar, Regeringsformen 1 §:

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.”

Man kan även hänvisa till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, paragraf 19.

Yttrandefrihetsgrundlagen är en annan grundlag som behandlar medier i form av radio och TV och liknande. Nyare lagar som GDPR, som hanterar lagring av information, har vi skrivit om tidigare.

Åberopa din rätt!

Vi har alltså en grundlagsskyddad rätt att sprida information på offentlig plats, vilket innefattar t.ex parkeringsplatser eller parkeringshus oavsett om dessa ligger i privat ägo. Om man däremot inte vet vad som gäller i dessa lägen blir det lätt känslostyrt när människor med auktoritet kommer och hotar med repressalier i form av böter och annat för att få en att avbryta sin upplysning.

Ett bra exempel på hur man hanterar situationer som dessa är t.ex när vi som här nedan besökte Mall of Scandinavia och blev ombedda att avbryta vår utdelning av informationsblad.

Under åren har vi kunnat konstatera hur förvånansvärt få ordningsvakter eller liknande som vet hur lagstiftningen ser ut, dvs är inkompetenta. Att “bara göra sitt jobb” är ingen giltig anledning att bryta mot lagen.

Nedskräpning då?

Nedskräpning var ett argument som vi fick kastade på oss i Väla. Det behandlas i miljöbalken, och först och främst handlar det inte om skräp typ ett glasspapper, utan viktig samhällsinformation som varken slängs på marken eller stör ordningen, tex hindrar någon att sitta på en stol där det ligger ett flygblad. Sen är det givet att folk kan slänga flygbladen på marken, då är det nedskräpning, men då är det naturligtvis den person som gör detta som ska ställas till svars.

Att sätta flygblad på bilar eller ge ett papper till en person är fullt lagligt enligt tryckfrihetsförordningen. Kalmar kommun har dessutom bekräftat med sina jurister att papper som sätts på vindrutan på en bil betraktas som bilägarens egendom.

Gatuparlament – att hålla anförande med högtalaranordning på torg

Parlament med en högtalare på ett torg stör inte ordningen, vilket man ser genom en snabb blick på omgivningen – folk rör sig lugnt på platsen precis som tidigare – så detta är något man kan påpeka för de som eventuellt ifrågasätter ens anförande.

2016 blev vi dock nedstängda av polis i Karlshamn när vi höll gatuparlament där. Anledningen påstods vara att vi stod och skrek rasistiska glåpord – vilket naturligtvis var ren och skär lögn – detta då i kombination med att vi ej hade föranmält till polisen och ansökt om tillstånd att tala på torget. Det slutade med att vi blev bötfällda för störning av den allmänna ordningen varpå vi var tvungna att packa ihop vår utrustning och åka hem. Väl hemma resulterade denna händelse i en arg status på Facebook om hur den allt mer repressiva staten breder ut sig.

En status som sedermera fann sin väg in på Karlshamnspolisens sida där över 80 personer gillade statusen och ett 10-tal ifrågasatte polisens agerande, som i sin tur ledde fram till att polisen anmälde sig själva.

Några dagar senare fick vi brev från Karlshamnspolisen att målet mot oss såsom polisen var nerlagt, men där det alltså tydligt framgår att polisen INTE har någon rättighet att stänga ner någon enkom på grunder av att man ej sökt tillstånd.

5 punkter att tänka på

Här en 5-punktslista att tänka på när man väl hamnar i sådana situationer.

  • Starta en videoinspelning – för dig och ditt sällskaps skull
  • Tala alltid lugnt – ingen vinner på en stegrande samtalston
  • Åberopa din grundlagsstiftade rättighet enligt paragrafer ovan (tryckfrihetsförordningen, offentlig plats, samhällsinformation, yttrandefrihet) – stå på dig!
  • Tillkalla eventuellt polis för att reda ut ordningen – förekom den du talar med
  • Gör eventuell anmälan mot vakt såsom företag – det är de som beter sig lagvidrigt

Om allt går enligt den grundlagstiftade ordningen kommer det gå precis som det gick för denna vakt på Sweden Rock 2018 när han påstod att dela ut informationsblad där var olagligt.

Egentligen är det väl något tragiskt att vi skall behöva skriva en artikel som denna, då ju de som gång efter annan försöker begränsa vår grundlagsskyddade rättighet till yttrandefrihet borde vara just de som verkar för att upprätthålla denna.

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.