En mördares familj

Att Johan Jacob Anckarström 1792 mördade Gustav III på en maskeradbal som hölls i det Gustavianska operahuset i Stockholm – med stor sannolikhet pga de finansiella trångmål han och många andra adelsmän hamnade i, då Gustav själv började edera betalningsmedel utan räntebelastning är ganska känt för de flesta. Vad som däremot är mindre känt av de många är att efter Jacob Johan Anckarström den yngres avrättning fick ättens då levande medlemmar med kungligt tillstånd 5 juni 1792 rätt att utbyta namnet Anckarström till Löwenström.

Namnet var en sammansättning av Jacob Johan Anckarström den yngres hustrus, Gustaviana (von) Löwens, efternamn och efterledet -ström från det ursprungliga namnet. En av kungamördarens bröder, sedermera ryttmästaren Gustaf Adolf Löwenström (1764-1813) donerade som en botgärd för broderns brott 1811 pengar till den byggnad, som först kallades Löwenströmska lasarettet och senare Löwenströmska sjukhuset som än idag är verksamt i Upplands Väsby.

Om denna Gustavianas far finns att läsa följande:

Fabian Löwen, född 30 september 1699 i Stockholm, död 19 december 1773, friherre, militär och politisk partiman. Bror till Axel Löwen.

Fabian Löwen blev 1737 överste i holländsk tjänst och 1762 svensk generalmajor. Han framträdde med början vid 1742 års riksdag som en av mössornas främsta män. Vid riksdagen 1746–47 var han medlem av partikonseljen och en av utdelarna av ryska och engelska penningar. 1762 tog han vid riksdagen initiativet till adelns, präste- och bondeståndens beslut att anmoda sekreta utskottet om att sörja för en snar fred med Preussen eller ett kraftigare fortsättande av kriget i Pommern. Han kritiserade den egenmäktighet, varmed hattpartiet, under efterlåtenhet från bankofullmäktiges sida, försänkt riket i skuld för krigets skull, och han lyckades få sitt yrkande på undersökning bifallet.

Vid samma riksdag vann han en plats bland bankofullmäktige och verkade ifriat för beviljandet av koncession åt det nya Ostindiska kompani, som 1766 avlöste det gamla och i vilket Löwen själv blev direktör. Då vid 1766 års riksdag den övervägande stämningen var för samtliga bankofullmäktiges avgång, begärde Löwen slutligen, till synes frivilligt, avsked från sin befattning som fullmäktig i banken. Samma år blev han friherre.

Då vi lever i landet Slump, så behöver ju såklart detta släktskap ej ha betytt något av värde för värde svensk, precis som det faktum att Anckarströms dotter Rosa Löwenström sedermera gifte sig med Rudolf Wall, grundaren av Dagens Nyheter!

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.